249. Eesti Laskurdiviis

249. Eesti Laskurdiviis formeeriti 1942. aasta veebruaris. 25. septembril 1942 oli see üks väeosa, millest moodustati 8. Eesti Laskurkorpus.

28. juunil 1945 reformeeriti 122. Eesti kaardiväe Lenini ordeniga laskurdiviisiks (122-ю гвардейскую Эстонскую ордена Ленина Краснознаменную стрелковую дивизию).

249. Eesti Laskurdiviisi koosseis

249. Laskurdiviisi staap
917. Laskurpolk
921. Laskurpolk
925. Laskurpolk
251. Suurtükibrigaad
779. Suurtükipolk
162. Üksik kuulipildujapataljon
307. Tankitõrjedivisjon
Üksik miinipildujadivisjon
417. Sapööripataljon
197. Üksik siderood (alates 26.12.1944)
669. Üksik sidepataljon
267. Meditsiini-sanitaarpataljon
243. Üksik keemiakaitserood
328. Üksik luurerood
75. Autotranspordirood
312. Välileivatehas
388. Divisjoni veterinaarlaatsaret
Üksik õpperood
1194. Riigipanga väliskassa
Välipostijaam Nr. 1883

249. Eesti Laskurdiviisi komandörid

Lembit Pärn (6. mai 1942-23. juuni 1942)
Karl Kanger (24. juuni 1942-28. september 1942)
Artur Saueselg (29. september 1942-29. detsember 1942)
Johan Lombak (30. detsember 1942-3. märts 1945)
August Feldman (4. märts 1945-9. mai 1945)